Plus sized boards

KOI 11'5 iSUP Touring

$399.00$489.00

MONKEY 11' iSUP Touring

$399.00$469.00

MICROPHONE 11'5 iSUP Touring

$369.00$399.00

KOHALA 11' iSUP Touring

$369.00$409.00

SMILE 11' iSUP All Around

$359.00