Plus sized boards

KOI 11'5 iSUP Touring

$296.00$363.00

MONKEY 11' iSUP Touring

$296.00$348.00

MICROPHONE 11'5 iSUP Touring

$274.00$296.00

KOHALA 11' iSUP Touring

$274.00$303.00

SMILE 11' iSUP All Around

$266.00